Nakladatelství Radek Veselý
Nakladatelství Radek Veselý
    Vše o nákupu  |  Kontaktujte nás         

Nemáte žádné zboží v košíku.

Učebnice, vypracované maturitní otázky, příprava na příjímací zkoušky na SŠ, příprava na příjímací zkoušky na VŠ, učebnice na SŠ, učebnice na VŠ, příjímací zkoušky


Evropská unie - v otázkách a odpovědích 

Evropská unie - v otázkách a odpovědích


 Kategorie: Příjímačky na VŠ české


Evropská unie - v otázkách a odpovědích šperky, prsteny, náušnice
Evropská unie - v otázkách a odpovědích

Kód produktu:
nezadán

Výrobce:
Petr Gola

Dostupnost:
skladem / ihned k dodání

Naše cena:
149,- Kč
Počet:   


Evropská unie - v otázkách a odpovědích

ISBN: 80-86376-30-3, Formát: A5, Počet stran: 120


ÚVOD


Vážené dámy a pánové,

právě se Vám dostává do ruky kniha se závažným tématem. Nebojte se, je psána lehce a svižně, tak aby Vás příliš nenudila, ba naopak donutila k zamyšlení. A snad i k zaujmutí jasného stanoviska týkajícího se Evropské unie. Totiž představy většiny lidí ohledně Evropské unie jsou pouze matné a mlhavé. V lepším případě založené na základě zážitků z dovelené ze zahraničí a pobytu v některém členském státě. 

Přistoupení k Evropské unii patří mezi základní zahraničně politické priority České republiky, a to již několik posledních let. Členství České republiky v Evropské unii přinese významné změny nejen v mezinárodním postavení naši země, ale především se změní postavení nás občanů České republiky. Je proto dobré vědět, co všechno se změní. My totiž budeme v této zemí žít. Vláda a parlament České republiky činí všechny potřebné kroky k tomu, abychom se mohli hladce začlenit do tohoto evropského kolosu. Mnohé úspěšně, jiné méně. Přesto všechny kroky směřují k brzkému začlenění. 

Dennodenně můžeme číst v novinách či sledovat v televizi různé názory na Evropskou unii. Stalo se módou vyjadřovat se k tomuto problému. Mnoho lidí zaujímá jasné stanovisko, a to buď kladné nebo záporné, a to pouze na základě kusých informací. A to není dobře. Vždy bychom měli vědět, proč danou ideu podporujeme či zavrhujeme. A to je i cílem této publikace. Nechce nikomu nutit svůj názor. Chce pouze moderní a jednoduchou formou ukázat, jak Evropská unie funguje, co přináší běžným občanům, co jim naopak bere. To jestli budete zastánci nebo odpůrci Evropské unie, nechám pouze na Vás. Všichni máme právo na svůj osobní názor, to je demokracie. Po prostudování této publikace, budete vědět proč. Dá se říci, že je to kniha o základních kamenech Evropské unie. 

Mnoho otázek při přijímacích zkouškách na vysokou školu požadují základní znalosti o Evropské unii, čili tato publikace může sloužit i jako dobrý materiál pro studenty středních škol, a to nejen k již zmíněným přijímacím zkouškám, ale i jako doprovodný materiál k hodinám občanské nauky, práva či ekonomie. 

Publikace není žádný naučný slovník ani náročná skripta. Odpovídá na jasně definované otázky, které trápí většinu z nás. Nesnaží se vysvětlovat těžkopádné teorie, či důsledky jednotlivých rozhodnutí uskutečněných v Evropské unii, nezabývá se detaily a podrobnostmi či nesrozumitelnými analýzami. Zodpovězené otázky nám umožní získat základní znalosti o principu Evropské unie a poslouží i pro naše případné rozhodnutí v referendu. 

Věřím, že svůj úkol tato publikace splní. A když se Vás někdy někdo zeptá „Co Vy říkáte, máme vstoupit nebo nevstoupit do Evropské unie?“, budete moci odpovědět na základě svých znalostí a informací a ne pouze na základě proklamovaných hesel na letácích. Některé z Vás snad podnítí k hlubšímu studiu tohoto jistě zajímavého kolosu.


Hodně štěstí 

AutorOBSAH

1. Úvod 
2. Co si mám představit pod pojmem Evropská unie? 
3. Je postavení členských zemí stejné? 
4. Jaká práva a povinnosti mají občané? 
5. Jak Evropská unie bojuje proti zločinu? 
6. Jaký je chod práva zemí v Evropské unii? 
7. Jak funguje měna Euro? 
8. Jaký byl vývoj Evropské unie v čase? 
9. Co přinese členství novému členovi? 
10. Jak chrání Evropská unie spotřebitele? 
11. Jak Evropská unie bojuje s nezaměstnaností? 
12. Jaké vzdělávací programy zajišťuje Evropská unie? 
13. Jaká je povaha a funkce Evropského rozpočtu? 
14. Jak chrání Evropská unie životní prostředí? 
15. Jak podporuje Evropská unie výzkum a vývoj? 
16. Co znamená volný pohyb kapitálu? 
17. Česká republika a Evropská unie 
18. Správné odpovědi 


8) Co přinese členství v EU novému členovi?

Hned na začátku je potřeba vyvrátit myšlenku některých eurooptimistů, že vstup do Evropské unie přinese automaticky chudšímu členovi růst životní úrovně. To není a ani nebude nikdy pravda. Evropská unie není žádný spolek dobrodinců. Všem státům záleží především na tom, aby se měli občané její země dobře. Proto záleží především na samotné zemi, jak dokáže nabídnuté šance a získané peněžní prostředky využít. Hlavně dobře investovat. Zajistit trvalý růst životní úrovně. Musí se zajistit správné vynaložení těchto finančních prostředků, aby je šikovní „podnikavci“ neotočili do vlastní kapsy. Nebo aby se neutopily v nákupu luxusních zbytečností. Jako správné se jeví investování peněžních prostředků do infrastruktury. Zejména železniční a silniční sítě. To přitáhne zahraniční investory, kteří co si budeme nalhávat jsou klíčoví pro chudý členský stát. A pokud není zajištěn bezproblémový provoz a doprava, není možné zde vystavět prosperující společnost, to je jasné. Zkušenosti z minulých let ovšem jasně ukazují, že všechny země co byly ekonomicky slabší než země Evropské unie po přistoupení zbohatly, tak jako například Irsko, Španělsko, Portugalsko či Řecko. Tyto země dokázaly, i když každá v jiném rozsahu, využít otevřenosti ekonomiky a zajistit příliv investic z bohatších zemí. Nejlépe toho dokázalo využít Irsko, jeho postup by se měl stát inspirujícím vzorem pro případné nové členy Evropské unie. 
Na druhou stranu je nutné hned v úvodu vyvrátit myšlenky některých europesimistů, že Češi budou druhořadými občany Evropské unie. To se nestane. Existuje totiž jenom jeden druh členství. A ten je pro všechny stejný. Ať jsou členské státy velké nebo malé, ať jsou v Unii dlouho či krátce, ať jsou více či méně hospodářsky vyspělé, všechny jsou si politicky rovné. Nejdůležitějším právem je právo mít jako rovnoprávný člen své zástupce v evropských institucích. Každý stát se podílí na řízení a rozhodování.
Nový člen bude mít svého komisaře, křeslo v Evropské radě a Radě ministrů a své poslance v Evropském parlamentu, stejně jako ostatní členové. ®ádné rozhodnutí těchto institucí nesmí být v rozporu s životními zájmy některého členského státu. Ale víme, jak to ve světě chodí. Určité koncepty a teorie se nejlépe uplatní a ukáží až v praxi. Česká republika zůstane svrchovanou demokratickou zemí. Bude mít i nadále prezidenta, parlament i vládu. Zůstane jí i vlastní ústava. V zahraničním obchodě spojí Česká republika své síly s ostatními členskými státy. To nám umožní získat větší vliv ve světě. 
Aby Česká republika mohla vytěžit maximum ze svého členství v Evropské unii, musí mít otevřenou a výkonnou veřejnou správu. Země bude mít přístup k rozsáhlým finančním zdrojům Evropské unie určeným na podporu regionálního rozvoje, tvorby pracovních míst a sociální programů. Z fondů Evropské unie se již nyní do České republiky investovalo 26 miliard českých korun a připraveno je ještě mnohem více. Tyto peněžní prostředky byly čerpány především z programů Evropské unie jako jsou PHARE, Medea, Osisin. 
Program PHARE jako program na podporu restrukturalizace byl založen v roce 1989. Hlavním cílem programu je podpora jednotlivých programů a projektů na podporu vznikajícího soukromého sektoru, zejména malých a středních podniků. Tyto malé podniky nabírají v Evropské unii na vlivu. Mohutné kolisy jsou v mnohých případech nepružné a neefektivní. PHARE poskytuje přijímajícím státům potřebné znalosti a školení pracovníků v oblasti fungování trhu, ale i pro integraci do vnitřního trhu Evropské unie. Do rámce těchto aktivit spadá i program TEMPUS, který významně pomohl českým vysokým školám seznámit se o osvojit si výukové programy partnerských škol v západní Evropě, poskytl řadu semestrálních stipendií českým studentům pro studium v zemích Evropské unie a poskytl českým vysokým školám materiální vybavení. Žádný stát nemůže ovšem zbohatnout bez talentu a každodenního úsilí svých občanů. Samozřejmě členství nepřináší pouze pozitiva. Po přistoupení se zvýší ceny spotřebního zboží. U některých občanů sice dojde k růstu jejich mezd, ale u některých nikoliv. Zde se opět odráží snaha Evropské unie dát prostor a šanci všem, kdo chce ji využije a uskuteční veškeré svoje sny a představy, ti co nechtějí pracovat či kriminálnici mají problémy. Veliké problémy nastanou například zemědělcům. Evropská unie totiž uplatňuje společnou zemědělskou politiku a její prvořadou snahou je zůstat v této oblasti soběstačnou, čili nezávislou na dovozu potravin z Asie či Afriky. To má za následek výraznou podporu tuzemských zemědělců značnými dotacemi, subvencemi až zaručováním určité ceny za jejich plodiny. Z toho plyne, že jejich výrobky jsou velice levné a konkurovat kvalitní a levné zemědělské výrobě při odstranění cel a kvót je opravdu velice obtížné.
Ekonomická integrace je tedy proces slučování jednotlivých zemí ve větší, ekonomicky výhodnější celky u nichž určitým způsobem zanikají překážky způsobované hranicemi států. Vznikají tak nové trhy, větší co do objemu i co do možnosti působení konkurence, nelišící se svou charakteristikou od trhu vnitřního. 
Za výhody takového spolupráce můžeme považovat zejména:
§ Růst konkurence
§ Optimalizace objemů výroby
§ Rostoucí tlak na snižování nákladů
§ Konkurenční tlaky podněcující investice a rozvoj vědy
§ Vznikají integrační seskupení vytvářející rovnováhu ve světovém hospodářství
§ Větší sortiment výrobků
§ Otevření nových trhů pro domácí podniky

Jak jsme si mohli povšimnout většina těchto výhod se dotýká občanů. Firmy budou mít z těchto zmiňovaných výhod požitek jedině za předpokladu, že se stihnou za včas adaptovat na nové právní normy týkající se životního prostředí, nových spotřebitelských zákonů a na jednotný trh a jeho pravidla. V opačném případě se totiž stane, že konkurence je pohltí. V Evropské unii je běžné, že vznikající firma sklízí 5 let úspěch, potom ovšem nezachytí nový trend a zaniká. 
Nejdůležitější jsou ovšem investice do vzdělání. Do lidského kapitálu. Vzdělané obyvatelstvo je velikou devizou. Přitom je tento aspekt podceňován. Ale především poslední roky ukazují, že ekonomický růst jednotlivých států je na vzdělání obyvatel závislý. Vzdělaný člověk podporuje demokracii, je schopen komunikovat a přesvědčovat o „své pravdě“. 
Vzdělaní lidé rychle reagují na změny v ekonomice a ve společnosti. Jsou schopni během života několikrát změnit zaměstnání. Nepotřebují pomoc státu. Sami si dokáží najít zaměstnání. Jsou levní na státní rozpočet, protože nepobírají žádné sociální dávky. Orientují se v překotných technologických změnách. S vyšší úrovní vzdělaností ve státě klesá kriminalita. Tohoto aspektu dokonale využilo již zmiňované Irsko. Jeho ekonomický vývoj v posledních letech je opravdu obdivuhodný.
Jestliže se některý stát z východní Evropy stane členem Evropské unie, tak to přinese významné změny nejen v mezinárodním postavení tohoto státu, ale větší či menší mírou se to dotkne jeho občanů. V případě České republiky nás. Proto je v zájmu každého z nás opatřit si co nejvíce informací o tom, co pro nás může vstup do Evropské unie znamenat, protože jsme to my , kdy bude tam bude žít. 


Nakladatelství, knihy, učebnice, příjímačkyŘadu let vydáváme velice žádané, doplňkové učebnice k maturitní zkoušce – jedná se o vypracované maturitní otázky téměř ze všech předmětů zkoušených u maturit. Vydáváme také publikace k přijímacím zkouškám na střední školy a vysoké školy (české i zahraniční).

Publikace Maturita 2023 Vám přinášejí podrobně zpracované maturitní otázky z jednotlivých předmětů nejčastěji se objevujících u maturit. Jazykové učebnice s překladem obsahují na pravé straně český překlad cizího textu z levé strany. Každá učebnice zahrnuje od dvaceti do padesáti podrobně zpracovaných maturitních otázek.

Publikace Přijímačky na VŠ 2023 nabízí publikace uchazečům o studia na vysoké škole, kteří nenechají nic náhodě. Jedná se:
- o precizně vypracované studijní texty k přijímacím zkouškám na právnické, lékařské, přírodovědecké, technické a další odborné vysoké školy
- o cvičebnice s testovými otázkami a odpověďmi, se kterými se s největší pravděpodobností setkáte u přijímacích zkoušek na vysoké školy

Publikace Přijímačky na SŠ 2023 obsahuje souhrn učiva matematiky ze ZŠ, který je zpracován ve formě sportovních a zábavných příkladů.
PorovnejCenu.cz    PorovnaniCen.cz    Prijimacky.cz    VeselaSova.cz - knihkupectví    Maturita.cz    iMaturita.cz    Jazykove-skoly.cz    HyperStudent.cz

  » stáhněte si naši ikonku «

Nakladatelství Radek Veselý

     Nakladatelství, příjímačky, učebnice, knihy  +420 602 586 411
      Email   radekvesely@centrum.cz