Nakladatelství Radek Veselý
Nakladatelství Radek Veselý
    Vše o nákupu  |  Kontaktujte nás         

Nemáte žádné zboží v košíku.

Učebnice, vypracované maturitní otázky, příprava na příjímací zkoušky na SŠ, příprava na příjímací zkoušky na VŠ, učebnice na SŠ, učebnice na VŠ, příjímací zkoušky


Opakujeme si k maturitě Ekonomie 

Opakujeme si k maturitě Ekonomie


 Kategorie: Maturni otazky


Opakujeme si k maturitě Ekonomie šperky, prsteny, náušnice
Opakujeme si k maturitě Ekonomie

Kód produktu:
nezadán

Výrobce:
Radek Veselý

Dostupnost:
skladem / ihned k dodání

Běžná cena:
149,- Kč

Naše cena:
105,- Kč
Počet:   


Opakujeme si k maturitě Ekonomie

ISBN: 80-86376-18-4, Formát: A5, Počet stran: 280


Témata:


1. Podnik, podnikání
2. Právní formy podnikání
3. Obchodní společnosti
4. Kupní smlouvy
5. Zásobování
6. Investiční činnost
7. Personální činnost
8. Motivace pracovníků
9. Odbyt (ukázka) 
10. Marketing
11. Cenová politika
12. Management
13. Financování podniku
14. Finanční analýza
15. Ekonomická stránka činnosti podniku
16. Platební styk
17. Cenné papíry a finanční trh
18. Bankovnictví
19. Pojišťovnictví
20. Cestovní ruch
21. Zahraniční obchod
22. Národní hospodářství
23. Trh, tržní ekonomika
24. Úloha státu v ekonomice
25. Daňová soustava
9. Odbyt


Základní pojmy


Odbyt • soubor činností, jejichž úkolem je zajistit uplatnění výrobků (služeb) na trhu a jeho dodání odběrateli

 • aktivní funkce odbytu spočívá v usměrňování výroby tak, aby uspokojovala potřeby trhu


zajišťování obchodních činností • odbytový útvar - odbytové činnosti

 • obchodní cestující - zaměstnanci podniku, návštěvy potencionálních zákazníků (podle plánu)

 • obchodní poradce - zaměstnanci poradenské firmy

 • obchodní zástupci

 • uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, smlouva o zprostředkování, smlouva o výhradním prodeji

 • práce pro více firem


=> PROVIZE


Smlouva o obchodním zastoupení • vše upraveno v obchodním zákoníku

 • účastníci: zastoupený, obchodní zástupce, třetí osoba (obchodní partner, s nímž jedná zástupce)

 • podstatné náležitosti: určení subjektů, určení činnosti (předmětu smluv)

 • nevýhradní obchodní zastoupení - zastoupený může pověřit stejným zastoupením i jiné osoby, i zástupce může zastupovat jiné osoby a může uzavírat obchody na vlastní účet nebo na účet jiné osoby

 • výhradní obch. zastoupení - zastoupený nesmí pro daný okruh obchodů a pro dané území užívat jiné zástupce a zástupci není dovoleno za stejných podmínek zastupovat jiné osoby


Zánik obchodního zastoupení • pokud byla smlouva sjednána na dobu určitou, končí uplynutím doby, jestliže se smlouvou řídí i nadále může být smlouva prodloužena max. o 6 měsíců

 • byla-li sjednána na dobu neurčitou, může být ukončena v kteroukoli dobu výpovědí jedné ze stran


Ředitel


Obchodní úsek


Odbyt Marketing


Marketing - určuje odbytové cesty, zkoumá trh


Odbytový i marketingový útvar se zabývá odbytovými činnostmi.


Odbytové činnosti • marketingové činnosti

 • plánování odbytu a marketingu

 • operativní odbytové činnosti

 • skladování výrobků

 • expedice a fakturace

 • obchodně technické služby

 • evidence a hodnocení odbytu


1) Marketingové činnosti • určení odbytových cest - rozhodnout, jakou cestou se zboží dostane od výrobce ke spotřebiteli


přímý odbyt - u zboží určeného k výrobní spotřebě, výrobce prodává výrobky zpravidla dalšímu výrobci bez prostředníka; výrobce => spotřebitel


nepřímý odbyt - prostřednictvím obchodu


Obchod umožňuje snížit počet spojení mezi výrobcem a spotřebitelem.


V1 S1 V1 S1
V2 S2 V2 O S2
V3 S3 V3 S3


články odbytové cesty - ovlivňují náklady, podle trvanlivosti výrobku


spotřebitel
velkoobchod ------ maloobchod ------ spotřebitel
výrobce VO -------- VO ------- MO -------- spotřebitel
maloobchod -------- spotřebitel


Při zajišťování odbytové cesty se často vytváření tzv. marketingové odbytové komplexy. V nich se rozhodne • co, kde a jak vyrábět

 • co, kde a za kolik prodávat


- spojují výrobce a obchodníky, 1 z nich má vždy vedoucí postavení (většinou je to finančně silnější partner) • výzkum trhu


- dlouhodobé


- zkoumání trhu, hodnocení faktorů a vztahů mezi nimi


- cílem je předvídání budoucího vývoje trhu, poptávky, potřeby zákazníků, ... • průzkum trhu


- krátkodobé


- okamžitý stav trhu, směr vývoje
průzkum „od stolu“ - informace se třídí, zpracovávaní a vyhodnocují
průzkum „v terénu“ - chování zákazníka, konkurence, zboží


2) Plánování odbytu a marketingu


Marketingový plán • vychází ze znalosti potřeb a přání zákazníka, vypracovává se na základě analýzy situace v podniku, na trhu, v okolí podniku

 • určuje:

 • cíle rozvoje podniku

 • cílové skupiny výrobků a trh

 • určuje odbytové cesty a

 • stimulování prodeje - reklama

 • prodej jednotlivých výrobků se plánuje v jednotkách naturálních, celkový prodej je nutno vyjádřit v jednotkách peněžních


Plán odbytu • má formu bilance

 • každý podnikatel si musí ujasnit, jaký objem produkce (zdroje odbytu) chce prodat, a komu chce svou produkci prodávat (rozdělení odbytu)


ZDROJE ODBYTU ROZDĚLENÍ DODÁVEK


Výroba zboží Dodávky pro vnitřní obchod
Vnitřní dodávky (-) Dodávky pro vývoz
PZ výrobků a obch. zboží (+) Dodávky pro investiční výstavbu
KZ výrobků a obch. zboží (-) Ostatní dodávky (Dodávky pro výrobní spotřebu)
Nákup obchodního zboží
Ostatní zdroje


3) Operativní odbytové činnosti • Jednání s odběrateli a jejich vyhledávání


- různé formy


individuální jednání


- na základě nabídky a poptávky získává podnik odběratele - osobní jednání, telefonicky, písemně


veletrhy a výstavy


- speciální veletrhy, vzorkové veletrhy, vel. zboží a prodejní výstavy


- důležitým prostředkem výzkumu trhu, vystavovatelé mohou sledovat reakce zákazníků i konkurence


burzy


- organizovaná setkání obchodníků, kde se uzavírají obchody se zbožím, penězi nebo cennými papíry a vyměňují se informace


- burzy komoditní (se zbožím), cenných papírů, deviz, obchod se službami, ...


- různé druhy obchodů • promtní - okamžitě

 • termínované - k pozdějšímu termínu

 • efektivní - kdy se dodávky uskutečňují mezi prodávajícím a kupujícím

 • spekulativní - zboží se nakupuje v době nižší ceny a prodává v době ceny nejvyšší


 


dražby


- zvláštní formy prodeje zboží, kdo zaplatí víc


  • Uzavření kupní smlouvy


- obchodní zákoník, třetí část obchodní závazkové vztahy
- návrh kupní smlouvy předkládá navrhovatel, může jím být kterýkoli z účastníků
- podstatné náležitosti:
předmět plnění, čas plnění, cena
- obsah smlouvy musí být přesný a srozumitelný
- několik etap


podání návrhu => přijetí návrhu => změna smlouvy => zánik smlouvy • Vyřizování reklamací


- reklamaci je kupující povinen podat zásadně poté, kdy vady zjistil


- náležitosti:
označení zboží (číselný kód a název)
vymezení vad
způsob, jakým se vady projevují
nárok, který uplatňujeme
4) Skladování výrobků • pro plynulost prodeje je třeba udržovat zásoby v určité výši


Výrobky se přebírají z výrobních útvarů podle dokladu a ukládají se v prostorách skladů. Před převzetím do skladu procházejí kontrolou jakosti.


Kontrola jakosti výrobku: • je závislá na povaze výrobku

 • výrobek, který neodpovídá standardu se považuje za zmetek

 • jakost výrobků je vymezena technickými podmínkami


Před uložením do skladu se výrobky označují a balí. Udržování zásoby výrobků vyžaduje vynaložení dalších nákladů. Proto by zásoba výrobků neměla překročit optimální výši.


Z = (to + p) × o 
počet obrátek = O / Z


to - prům. odbytový cyklus 
p - pojistná zásoba
o - průměrná výše denního odbytu
O - roční odbyt
Z - průměrná zásoba


5) Expedice a fakturace


expedice • příprava výrobků k prodeji

 • uskutečňuje se na základě expedičního příkazu

 • výrobky se dopravují buď vlastními dopravními prostředky nebo dopr. prostř. dodavatele či dovozce


Zásilka výrobků je vždy doprovázena dodacím listem. Splnění smlouvy oznamuje dodavatel odběrateli fakturou, která je zároveň podkladem pro placení.


6) Obchodně technické služby


Důležitou součástí výrobku i důležitým nástrojem konkurenčního boje je poskytování služeb zákazníkovi. Patří sem: • služby při výběru a uskutečňování dodávky - poradenská služba, ceníky, katalogy, doprava zboží do bytu, zapojení výrobku, prodej na splátky

 • služby při užívání výrobku - servis (náhradní díly, opravy)


7) Evidence a hodnocení odbytu


Průběh odbytové činnosti je nutné kontrolovat. Podnikatel musí mít přehled o vývoji objemu prodeje, o nákladech spojených s odbytem, o zásobách výrobků. Evidence odbytové činnosti je podkladem pro kontrolu odbytových činností.


Evidence odbytu je vedena: • na prvotních záznamech - expediční příkazy, dodací listy, faktury, přepravní doklady, protokoly o vadách, reklamace

 • na skladních kartách výrobků

 • v účetnictví hosp. střediska odbyt - náklady a výnosy spojené s odbytem

 • v jednotkách naturálních i peněžních


Hodnocení odbytu je možno provádět: • sledováním vývoje objemu odbytu v čase

 • srovnáním N a výnosů odb. činnosti v hosp. stř. odbyt

 • sledováním prodejnosti jednotlivých druhů výr. a hodnocením rychlosti obratu zásob výrobků

 • zjišťováním podílu jednotlivých výrobků na celkovém odbytu


Nakladatelství, knihy, učebnice, příjímačkyŘadu let vydáváme velice žádané, doplňkové učebnice k maturitní zkoušce – jedná se o vypracované maturitní otázky téměř ze všech předmětů zkoušených u maturit. Vydáváme také publikace k přijímacím zkouškám na střední školy a vysoké školy (české i zahraniční).

Publikace Maturita 2023 Vám přinášejí podrobně zpracované maturitní otázky z jednotlivých předmětů nejčastěji se objevujících u maturit. Jazykové učebnice s překladem obsahují na pravé straně český překlad cizího textu z levé strany. Každá učebnice zahrnuje od dvaceti do padesáti podrobně zpracovaných maturitních otázek.

Publikace Přijímačky na VŠ 2023 nabízí publikace uchazečům o studia na vysoké škole, kteří nenechají nic náhodě. Jedná se:
- o precizně vypracované studijní texty k přijímacím zkouškám na právnické, lékařské, přírodovědecké, technické a další odborné vysoké školy
- o cvičebnice s testovými otázkami a odpověďmi, se kterými se s největší pravděpodobností setkáte u přijímacích zkoušek na vysoké školy

Publikace Přijímačky na SŠ 2023 obsahuje souhrn učiva matematiky ze ZŠ, který je zpracován ve formě sportovních a zábavných příkladů.
PorovnejCenu.cz    PorovnaniCen.cz    Prijimacky.cz    VeselaSova.cz - knihkupectví    Maturita.cz    iMaturita.cz    Jazykove-skoly.cz    HyperStudent.cz

  » stáhněte si naši ikonku «

Nakladatelství Radek Veselý

     Nakladatelství, příjímačky, učebnice, knihy  +420 602 586 411
      Email   radekvesely@centrum.cz